ಬಳಕೆದಾರ ಗುಂಪು ಹಕ್ಕುಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

Legend:

 • Granted right
 • Revoked right
ಗುಂಪುಹಕ್ಕುಗಳು
(ಎಲ್ಲವೂ)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Edit your own private data (e.g. email address, real name) (editmyprivateinfo)
 • Edit your own watchlist (note that some actions will still add pages even without this right) (editmywatchlist)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • View abuse filters (abusefilter-view)
 • View the abuse log (abusefilter-log)
 • View your own private data (e.g. email address, real name) (viewmyprivateinfo)
 • View your own watchlist (viewmywatchlist)
 • ಚರ್ಚಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸು (createtalk)
 • ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ (editmyoptions)
 • ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಿ (read)
 • ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ (ಚರ್ಚಾ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು) (createpage)
 • ಬರಹ API ಯ ಬಳಕೆ (writeapi)
ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
ಸ್ವಧೃಡೀಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು
 • Edit pages protected as "ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿ" (editsemiprotected)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • Save books as user page (collectionsaveasuserpage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಡತಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ (reupload)
ಬಾಟ್‍ಗಳು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Be treated as an automated process (bot)
 • Edit pages protected as "ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿ" (editsemiprotected)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Not have minor edits to discussion pages trigger the new messages prompt (nominornewtalk)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • ಬರಹ API ಯ ಬಳಕೆ (writeapi)
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
Check users
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Check users' IP addresses and other information (checkuser)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View private data in the abuse log (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
ದೃಡೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Edit pages protected as "ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿ" (editsemiprotected)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • Save books as user page (collectionsaveasuserpage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಡತಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ (reupload)
ಅಯಾತಗಾರರು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Import pages from a file upload (importupload)
 • ಬೇರೆ ವಿಕಿಗಳಿಂದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡು (import)
ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Edit other users' CSS files (editusercss)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit other users' JavaScript files (edituserjs)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit the user interface (editinterface)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
IP block exemptions
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
Oversighters
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Block a username, hiding it from the public (hideuser)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)
 • View, hide and unhide specific revisions of pages from any user (suppressrevision)
 • ಖಾಸಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ (suppressionlog)
 • ಪುಟದ ಕೆಲ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಗು ಉಳಿಸಿ (deleterevision)
ಕಾರಭಾರಿಗಳು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿ (userrights)
 • ಕಡತಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡು (upload)
 • ಜಾಸ್ತಿ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ (bigdelete)
 • ಪುಟಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ (delete)
 • ಪುಟಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ (edit)
 • ಪುಟಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ (move)
ನಿರ್ವಾಹಕರು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Create or modify abuse filters (abusefilter-modify)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit pages protected as "ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲದವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿ" (editsemiprotected)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit the content model of a page (editcontentmodel)
 • Edit the user interface (editinterface)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Mark rolled-back edits as bot edits (markbotedits)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Move category pages (move-categorypages)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • ಅಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ (browsearchive)
 • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಡತಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ (reupload)
 • ಆಳಿಸಿದ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಅಳಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ (deletedtext)
 • ಪಹರೆಯಿಲ್ಲದ ಪುಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ (unwatchedpages)
 • ಪುಟಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ (mergehistory)
 • ಪುಟದ ಕೆಲ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಗು ಉಳಿಸಿ (deleterevision)
 • ಬಳಕೆದಾರನು ಇ-ಅಂಚೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟು (blockemail)
 • ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ (createaccount)
 • Add group: IP block exemptions
 • Remove group: IP block exemptions
ಅಂತರ್ವಿಕಿ ಆಯಾತಗಾರರು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ಬೇರೆ ವಿಕಿಗಳಿಂದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡು (import)
ಬಳಕೆದಾರರು
(ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Edit your own user CSS files (editmyusercss)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • Edit your own user JavaScript files (editmyuserjs)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Mark edits as minor (minoredit)
 • Move category pages (move-categorypages)
 • Purge the cache for a page (purge)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ (sendemail)
 • ಚರ್ಚಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸು (createtalk)
 • ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಿ (read)
 • ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ (ಚರ್ಚಾ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು) (createpage)
 • ಬರಹ API ಯ ಬಳಕೆ (writeapi)
 • ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಕಲೆರಿಸಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಡತಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ (reupload-own)

Namespace restrictions

ನಾಮವರ್ಗRight(s) allowing user to edit
ಮೀಡಿಯವಿಕಿ
 • Edit the user interface (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)
"https://kn.wikibooks.org/wiki/ವಿಶೇಷ:ListGroupRights" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ