ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನದ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು

Jump to navigation Jump to search
This is a list of system messages available in the MediaWiki namespace. Please visit MediaWiki Localisation and translatewiki.net if you wish to contribute to the generic MediaWiki localisation.
ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನದ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು
ಮೊದಲ ಪುಟಹಿಂದಿನ ಪುಟಮುಂದಿನ ಪುಟಕೊನೆಯ ಪುಟ
ಹೆಸರು Default message text
Current message text
1movedto2 (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) 3d
3d-badge-text (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) 3D
3d-desc (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Provides support for 3d file formats
3d-nopatent (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) None selected
3d-patent (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Patent permissions:
3d-patents (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) -
3d-thumb-placeholder (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Loading thumbnail...
about (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
aboutpage (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Project:ಬಗ್ಗೆ
aboutsite (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) {{SITENAME}} ಬಗ್ಗೆ
abusefilter (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Abuse filter management
abusefilter-accountreserved (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) This account name is reserved for use by the abuse filter.
abusefilter-action-block (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Block
abusefilter-action-blockautopromote (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Block autopromote
abusefilter-action-degroup (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Remove from groups
abusefilter-action-disallow (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Disallow
abusefilter-action-rangeblock (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Range-block
abusefilter-action-tag (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Tag
abusefilter-action-throttle (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Throttle
abusefilter-action-warn (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Warn
abusefilter-autopromote-blocked (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) talk page blocked
abusefilter-block-user (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocker (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Abuse filter
abusefilter-blockreason (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Automatically blocked by abuse filter. Description of matched rule: $1
abusefilter-changeslist-examine (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) ಪರೀಕ್ಷಿಸು
abusefilter-degrouped (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-degroupreason (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Rights automatically stripped by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-deleted (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) ಅಳಿಸಿದ
abusefilter-desc (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Applies automatic heuristics to edits
abusefilter-diff-backhistory (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Back to filter history
abusefilter-diff-info (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Basic information
abusefilter-diff-invalid (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Unable to fetch the requested versions
abusefilter-diff-item (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Item
abusefilter-diff-next (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Newer change
abusefilter-diff-pattern (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Filter conditions
abusefilter-diff-prev (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Older change
abusefilter-diff-title (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Differences between versions
abusefilter-diff-version (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Version from $1 {{GENDER:$3|by}} $2
abusefilter-disabled (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ
abusefilter-disallowed (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು [[Special:Listusers/sysop|ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ]] ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ದುರುಪಯೋಗ ನಿಯಮದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: $1
abusefilter-edit (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Block the user and/or IP address from editing
abusefilter-edit-action-blockautopromote (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Revoke the user's autoconfirmed status
abusefilter-edit-action-blocktalk (ಚರ್ಚೆ) (ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
ಮೊದಲ ಪುಟಹಿಂದಿನ ಪುಟಮುಂದಿನ ಪುಟಕೊನೆಯ ಪುಟ
"https://kn.wikibooks.org/wiki/ವಿಶೇಷ:AllMessages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ